sábado, 27 de octubre de 2007

Objectius

A Sant Joan Despí fa anys que Esquerra Unida treballa per aconseguir millores pels i les ciutadanes. Apostem per un projecte d´ esquerres que garanteixi els drets bàsics i universals per les persones .

Amb els recursos i la força que puguem exercir, EUiA vol participar en millorar la vida de les persones de ST. Joan Despí.

Els nostres objectius més generals :

Treball :

Més i millor ocupació. La creació d’ocupació no ve donada pel simple creixement econòmic, com hem pogut comprovar en el darrer cicle econòmic. S’ha creat poca ocupació i de baixa qualitat. Calen mesures .

Desenvolupament dels observatoris comarcals del mercat de treball. Actualment la política de creació d’ocupació no respon moltes vegades a la realitat del territori, de les seves demandes i del seu teixit empresarial.

La lluita contra la precarietat i a favor d’un treball amb drets.

Establiment plans d’ocupació per a col·lectius específics: joves, dones, etc. Aquests plans han d’incorporar en els pactes per a l’ocupació comarcals i de Catalunya.

Apostem perquè els serveis del poble estiguin no solament gestionats per l’ajuntament, sinó que formin part d’ell, sense utilitzar empreses externes que empitjoren les condicions laborals dels i les obreres.

Educació:

1- El motor de l’educació ha de ser i s’ha de fonamentar en el sistema educatiu públic. Per aquest fet, cal incrementar la despesa pública en educació

2- Assolir la gratuïtat real de l’educació obligatòria; gratuïtat en els llibres de text i el material educatiu, transport, menjador,...

3- Educar en la laïcitat significa incidir de manera directa en l’educació en valors, no sols de forma simbòlica. Cal promoure, dins i fora dels centres escolars, valors com la pau, el pluralisme, el respecte, la convivència, la diversitat cultural, la cura de la salut, la comunicació i equilibri afectiu i sexual, el civisme...


4- Destinar més recursos i donar prioritat a l’educació en la diversitat; alumnes amb NEE, alumnes immigrants.

SALUT:

EUiA emmarca la seva concepció de salut com a objectiu i dret social. La salut no pot limitar-se a una intervenció tècnica, mèdica o de teòrics experts, ha de tenir un caràcter multidisciplinari, participatiu i democràtic.

Proposem:

Sistema públic, gratuït i de qualitat: no al caràcter “mixt”. El que cal és aprofundir cada dia més en la separació estanca i amb les mínimes (a eliminar) transaccions entre la xarxa pública i la privada.

Participació social. És aquesta una de les pedres angulars de les propostes d’EUiA, qualsevol acció eficaç en matèria de salut té com a necessitat la participació de la ciutadania.

Salut laboral. EUiA inscriu el món del treball a la medul·la de l’acció política. No entenem salut pública sense salut laboral.

Habitatge:

L’habitatge s’ha convertit en la principal preocupació dels ciutadans. El preu inabastable de l’anomenat mercat lliure obliga les famílies a endeutar-se molts anys i fins a un 60% dels seus ingressos, en molts casos.

Què fer:

Crear un extens parc d’habitatges sota control públic. Catalunya i Espanya tenen un dels parcs de lloguer més baixos, augmentar la construcció de vivenda protegida.

Cal un pla de xoc per garantir el dret a l’habitatge i donar resposta a les necessitats de la població amb menys recursos econòmics, amb més dificultats d’accés.

Impulsar línies d’ajut econòmiques per garantir un habitatge digne a aquells ciutadans amb dificultats d’accés a l’habitatge.

Augmentar la inversió pública (0,5% any 2003) fins a la mitjana europea del 2,3%.- Impulsar, com a eina estratègica, el foment d’habitatge i la cessió de sòl a les cooperatives socials veïnals, sindicals...) sense afany de lucre, principalment a les que fan una aposta pel lloguer

assequible.

1- Cal fomentar la construcció d’habitatges ecològics, tant els de promoció privada com els públics.

2- L´ administració ha de comptar dins de les seves promocions públiques d'habitatge amb un pla per a crear habitatges de lloguer sota del preu de mercat per a la gent jove amb un nivell màxim d'ingressos

3- Ampliar els ajuts de tipus financer per a l’adquisició d’un habitatge (crèdits tous, subvencions a fons perdut, moratòries, subrogacions, avals i garanties públiques...) per la gent que ho necessiti.

4- Crear una bossa de treball on siguin enregistrats tos els pisos de venda i lloguer de Sant Joan Despí .

5- L’ajuntament ha de fer d’intermediari entre els venedors/llogaters i els ciutadans que vulguin entrar en una vivenda, per tal d’assolir objectius a la negociació que satisfaguin ambdues parts.

Habitatge social per combatre l’exclusió. La manca d’allotjament comporta l’exclusió social. Tenir un sostre és un dret per a persones que es troben en situacions d’emergència social

Fer aflorar el parc d’habitatge buit. hi ha més de 3.000.000 d’habitatges buits a Espanya i més de 400.000 a Catalunya.

Medi Ambient:

Aquest model de capitalisme, que torna més i més a la seves etapes inicials més salvatges, abusa d’una suposada capacitat il·limitada d’auto-regeneració de la naturalesa que és del tot impossible. Les proves són cada cop més visibles:

- El fort creixement urbà està provocant greus problemes ambientals a les ciutats i al planeta

- L’ús indiscriminat de recursos naturals, la majoria limitats i no renovables i la generació de residus

- La generació de gasos de efecte hivernacle, causant del canvi climàtic,

Per aquest motius, cal integrar les qüestions ambientals en les condicions de vida de les persones.

Proposem:

Examinar els plans generals municipals i examinar si s’adeqüen als nostres criteris de sostenibilitat i a l’equilibri entre: zones urbanes i urbanitzables per satisfer les necessitats

socials; zones destinades a l’activitat econòmica; zones per preservar l’activitat agrària on aquesta encara perdura, i zones de protecció d’ecosistemes, hàbitats, espècies i de la interconnexió biològica.

En la gestió dels residus: cal impulsar la implantació de la recollida selectiva en els municipis, especialment la recollida de matèria orgànica, i defensar les instal·lacions de tractament finalistes sostenibles:

En la gestió del recursos hidràulics: hem de promoure les tarifes progressives en el preu de l’aigua, programes d’estalvi i d’eficiència i l’ordenança per a l’estalvi d’aigua, tot prioritzant les polítiques adreçades a una gestió eficient de la demanda (tarifes progressives en el preu de l’aigua.

En la política fiscal: cal promoure sistemes de penalitzacions sobre males conductes relacionades amb el medi ambient i introduir criteris socials a les taxes ambientals.

En les Agendes 21: cal incorporar els criteris de sostenibilitat social a les Agendes 21, tot promovent uns procediments realment participatius i establir un pressupost suficient per als plans d’acció locals.


En la política energètica: cal contribuir a posar en marxa programes d’estalvi i eficiència energètica i augmentar la producció d’energia renovable

No hay comentarios: